Zásady spracovania osobných údajov

A. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje prevádzkovateľa

STAVMAXBB s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 418 641, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17878/S, adresa na účely doručovania elektronickej pošty (e-mail) info@stavmaxbb.sk, telefónne číslo + 421 915 829 626.

B. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba nebola určená.

C. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú prevádzkovateľom spracúvané za účelom výkonu jeho podnikateľskej činnosti a poskytovania služieb klientom prevádzkovateľa.

D. Právny základ spracúvania osobných údajov

Článok 6. ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej aj len ako „Nariadenie“) – plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; a článok 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

E. Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým svojim zamestnancom; osobám, ktoré prevádzkovateľ poveril vykonaním jednotlivých úkonov v rámci poskytovania služieb; advokátom poskytujúcim prevádzkovateľovi právne služby; osobám poskytujúcim prevádzkovateľovi účtovné služby a služby odborných poradcov; poskytovateľom informačných technológií a softvérového vybavenia; poskytovateľom služieb zálohovania a uchovávania dát prevádzkovateľa a poskytovateľom bezpečnostných služieb.

F. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy po dobu jej platnosti a účinnosti. Po ukončení platnosti zmluvy prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v prípade, ak je to nevyhnutné na uplatnenie nárokov klienta z vád prevádzkovateľom poskytnutých služieb a tovarov alebo ak prevádzkovateľovi takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak nebude osobitným všeobecne záväzným predpisom alebo dohodou zmluvných strán určené inak, základná lehota uchovávania osobných údajov prevádzkovateľom nepresiahne obdobie desiatich rokov.

G. Práva dotknutej osoby

Dotknutej osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú; právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na ochranu osobných údajov; právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na prenos údajov; a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

H. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná/nevyhnutná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba je na účely uzavretia zmluvy povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Prípadné neposkytnutie osobných údajov znemožňuje uzavretie zmluvy (vznik zmluvného vzťahu), ako aj plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa.

I. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ nevykonáva a ani nezamýšľa vykonávať prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

J. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovanie

Prevádzkovateľ nevykonáva individuálne rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon“) právo na:

A. prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba ma právo získať od spoločnosti STAVMAXBB s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 45 418 641, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17878/S (ďalej aj len ako „STAVMAXBB s.r.o.“) potvrdenie o tom, či spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade ak spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. spracúva takéto osobné údaje, má dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; o práve požadovať od spoločnosti STAVMAXBB s.r.o. opravu osobných údajov týkajúcich sa zákazníka, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona, v týchto prípadoch poskytne spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. je povinná poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. je povinná poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo dotknutej osoby získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

B. opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

C. právo na výmaz osobných údajov (právo na „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. je povinná bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali; (ii) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia) alebo § 16 ods. 2 písm. a) Zákona (článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;(iii) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona (článku 21 ods. 1 Nariadenia) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 Zákona (článku 21 ods. 2 Nariadenia);(iv) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; (v) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo (vi) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona (článku 8 ods. 1 Nariadenia).

Ak spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. zverejnila osobné údaje a tieto je povinná z vyššie uvedených dôvodov vymazať, podnikne so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informovala iných prevádzkovateľov vykonávajúcich spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Povinnosť vymazať osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby sa neaplikuje v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie; (ii) na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme; (iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona (článok 9 ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia a článok 9 ods. 3 Nariadenia); (iv) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona (článok 89 ods. 1 Nariadenia), ak je pravdepodobné, že právo na výmaz osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo (v) na uplatnenie právneho nároku.

D. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo (iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona (článok 21 ods. 1 Nariadenia) vykonávaného na základe verejného alebo právneho záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti STAVMAXBB s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo z vyššie uvedených dôvodov, okrem uchovávania môže spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí z vyššie uvedených dôvodov, je spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

E. právo dotknutej osoby na informáciu o oprave, vymazaní alebo obmedzení spracúvania osobných údajov

Spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. je povinná oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22 Zákona, § 23 ods. 1 Zákona alebo § 24 Zákona (článok 16 Nariadenia, článok 17 ods. 1 Nariadenia a článok 18 Nariadenia), ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. o príjemcoch osobných údajov informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

F. právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti STAVMAXBB s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak (i) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona (článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia), § 16 ods. 2 písm. a) Zákona (článok 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia) a (ii) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením práva na prenos osobných údajov dotknutou osobou nie je dotknuté právo podľa § 23 Zákona (článok 17 Nariadenia). Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

Právo dotknutej osoby na prenos osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

G. právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) Zákona (článok 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia) – alebo podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami zákazníka, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. nesmie ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona (článok 89 ods. 1 Nariadenia).

H. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. V prípade, ak by sa takéto spracúvanie uskutočňovalo, spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. poskytne dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknuté osoby.

Odhliadnuc od vyššie uvedeného dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené však neplatí v prípade ak je rozhodnutie (i) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou STAVMAXBB s.r.o.; (ii) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (iii) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípade ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou STAVMAXBB s.r.o. alebo je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, je spoločnosť STAVMAXBB s.r.o. povinná vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany spoločnosti STAVMAXBB s.r.o., práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 Zákona (článok 9 ods. 1 Nariadenia), okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) Zákona (článok 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia) alebo § 16 ods. 2 písm. g) Zákona (článok 9 ods. 2 písm. g) Nariadenia) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

I. právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Dotknutá osoba môže súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú odvolať aj (i) elektronickou poštou (e-mail) obsahujúcou odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov doručenou do e-mailovej schránky spoločnosti STAVMAXBB s.r.o. info@stavmaxbb.sk alebo (ii) písomnosťou obsahujúcou odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov doručenou na adresu spoločnosti STAVMAXBB s.r.o., Zvolenská cesta 13, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika.

J. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorá má za to, že v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov spoločnosťou STAVMAXBB s.r.o., bola dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením, Zákonom alebo osobitným právnym predpisom v oblasti ochrany osobných údajov, je oprávnená obrátiť sa s návrhom na začatie konania podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.